DSC

DSC

آنالیز گرماسنجی تفاضلی (DSC)

 

 توانایی ها

بررسی رفتار مواد جامد با افزایش دما شامل :

- بررسی واکنش‌های گرماگیر و گرمازا

- اندازه‌گیری آنتالپی واکنش‌ها

- بررسی رفتار حرارتی مواد با تغییر فاز آن‌ها

- تعیین نقطه‌ی ذوب مواد

 

نام دستگاه به لاتین Differential Scanning Calorimetry

 • مدل دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی: تجهیزات سازان پیشتاز مدل TA-1A

نتایج آزمون به صورت یک فایل اکسل حاوی پیک های گرماگیر یا گرمازا و مقدار آنتالپی و دمای شروع فرآیند برای هر پیک گزارش می­‌شود.

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

 

بین 5 تا 10 روز کاری


هزینه ها

دانشجویان علم و صنعت:

 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 600 درجه سانتی گراد7۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 800 درجه سانتی گراد ۱,0۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 1000درجه سانتی گراد ۱,5۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 1200درجه سانتی گراد۱,7۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 1300درجه سانتی گراد  2,2۰۰,۰۰۰ ريال

 

دانشجویان غیر علم و صنعت:

 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 600 درجه سانتی گراد 9۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 800 درجه سانتی گراد ۱,1۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 1000درجه سانتی گراد ۱,6۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 1200درجه سانتی گراد ۱,8۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 1300درجه سانتی گراد2,5۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 5 درجه بر دقیقه (دقیقه ای) توسط آزمايشگاه ۱۸,۰۰۰ ريال

آزاد:

 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 600 درجه سانتی گراد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 800 درجه سانتی گراد ۱,۲۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 1000درجه سانتی گراد ۱,۸۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 1200درجه سانتی گراد ۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 10 و 20 درجه بر دقیقه - از دمای اتاق تا 1300درجه سانتی گراد ۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال
 • نرخ 5 درجه بر دقیقه (دقیقه ای) توسط آزمايشگاه ۱۸,۰۰۰ ريال

هزینه خدمات و تحلیل برای هر نمونه

هزینه آماده سازی به هزینه تست اضافه می‌شود. 

نکات مهم

برای انجام آنالیز رعایت نکات زیر ضروری است:

۱- همه‌ی مواد جامد به جز مشتقات نفت، مواد شامل عناصر احتراقی و Cl و F و مواد با انبساط شدید

2- رنج دمایی 1300-50 درجه سانتی‌گراد

3- سرعت حرارت‌دهی 20 و 10 و 5 درجه بر دقیقه

4- مواد پلیمری آنالیز نمی شود.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.